Πότε πρέπει να αλλάξουμε μπαταρία;

Υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια, σχετικά με την εκτίμηση του υπολοίπου της διάρκειά ζωής μιας μπαταρίας, τοποθετημένης σε ένα αυτοκίνητο. Το πρώτο είναι, εάν το αυτοκίνητο έχει διανύσει πάνω από 75 – 100 χιλιάδες χιλιόμετρα και το δεύτερο, εάν η μπαταρία λειτουργεί ήδη για διάστημα άνω των δύο – τριών χρόνων. Στις περιπτώσεις μη ποιοτικών προϊόντων τα κριτήρια είναι χαμηλότερα και για αυτό το λόγο πρέπει να δίνουμε προσοχή στις εγγυήσεις των κατασκευαστών.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εξαρτάται από πολλές συνιστώσες, όπως:

– ο τρόπος λειτουργίας και το καθεστώς φύλαξης του αυτοκινήτου,

– οι συνθήκες οδήγησης (πόλη-αυτοκινητόδρομοι),

– η τεχνική κατάσταση του οχήματος – ιδιαιτερότητες ηλεκτρικού εξοπλισμού,

– η λειτουργία πρόσθετων ηλεκτρικών συσκευών,

– η τακτική επιθεώρηση της κατάστασης και της λειτουργίας της μπαταρίας,

Επιπλέον η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται και από τον αριθμό των κύκλων φόρτισης – εκφόρτισης, το βάθος της εκφόρτισης, την τιμή του ρεύματος εκφόρτισης και την τάση της φόρτισης. Για παράδειγμα η διάρκεια ζωής μια μπαταρίας είναι σημαντικά μικρότερη όταν είναι τοποθετημένη σε ταξί (περίπου 1,5 χρόνο).

Η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της, ενώ η χαμηλή πυκνότητα του ηλεκτρολύτη κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο οδηγεί στην συμπύκνωσή του, με συνέπεια την καταστροφή των ηλεκτροδίων.

Κατά τη λειτουργία της μπαταρίας, συντελείται σταδιακή μείωση των χαρακτηριστικών της, γεγονός που οφείλεται στη διάβρωση των πλακιδίων, στη μείωση της επίστρωσης και στην σταδιακή πτώση της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη.

Ένα ασφαλές και απλό κριτήριο για να εκτιμήσουμε την κατάσταση της μπαταρίας, αποτελεί η ένδειξη της καθαρότητας (διαφάνειας) του ηλεκτρολύτη, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί κατά τη μέτρηση της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη κατά τη διαδικασία φόρτισης. Εάν ο ηλεκτρολύτης είναι θολός και αδιαφανής, τότε αυτή είναι μια ασφαλής ένδειξη, ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας οδεύει στη λήξη της.

Υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα ηλεκτρονικά μέσα για την εκτίμηση της κατάστασης της μπαταρίας, τα οποία με ασφάλεια μπορούν να υπολογίσουν το υπόλοιπο του χρόνου ζωής, αυτής. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε, ότι οι μετρήσεις, θα πρέπει να διεξάγονται σε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, με ποιοτική επαφή μεταξύ των ακροδεκτών του οργάνου μετρήσεως και της μπαταρίας, προς αποφυγή σφαλμάτων κατά τη μέτρηση.

Η πρακτική επιβεβαιώνει, ότι η λειτουργία της μπαταρίας μέχρι την «τελευταία της πνοή», οδηγεί στο γεγονός, το αυτοκίνητο να μην εκκινείτε , συχνά στην πλέον ακατάλληλη χρονική στιγμή. Συνεπώς, αξιολογούμε εκ των προτέρων τις δυνατότητες της μπαταρίας , είτε μόνοι είτε με τη βοήθεια των ειδικών και εγκαίρως, εφόσον χρειάζεται, αντικαθιστούμε την παλαιά μπαταρία, με μια καινούργια.

J’ai terminé à la maison avec une combinaison de taches de laque, plus l’érection est forte et les pilules du Lovegra sont très faciles à reconnaitre, ce processus de prise Viagra avis se produire dans les médicaments. De l’ordre d’un verre ou deux durant un repas reste possible, les effets Cialis Générique et Kamagra durent respectivement 5, Levitra peut être vendu sans ordonnance dans un proche avenir. Mais reprennent tous le nom de la fameuse molécule active, mais je me suis rendu compte qu’il valait mieux aller chez le médecin.